Algemene voorwaarden

Privacyverklaring

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Harderwold Exploitaite BV, Pluvierenweg 5, 3898 LL Zeewolde, KVK: 39081336. De handelsnaam van Harderwold Exploitatie BV is Golf4All-Harderwijk, hierna te noemen: GOLF4ALL

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Alle intellectuele eigendomsrechten ter zake van deze website en de daarin vertoonde bestanden, examens, boeken (de `Bestanden`)en overige informatie bestaande uit onder andere tekst, beelden en uitleg (de `Inhoud`), berusten bij GOLF4ALL. De naam  GOLF4ALL en het logo is bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendomsrechten geregistreerd als merk (het `Merk`).

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de bestanden en de Inhoud levert een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van GOLF4ALL op. De Bestanden en de Inhoud van de Website is met zorg door GOLF4AL samengesteld. GOLF4ALL spant zich ervoor in om de Bestanden en de Inhoud van de Website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de Bestanden/of de Inhoud onvolledig en/of onjuist is. GOLF4ALL kan geen garantie geven ten aanzien van de deugdelijkheid dan wel geschiktheid voor een bepaald doel van de Website. Raadpleging van de Bestanden en de Inhoud van de Website is voor particulieren bedoeld. De GOLF4ALL kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Website.

Door deze Website te bezoeken en te gebruiken, stemt u in met deze Algemene Voorwaarden waarop het Nederlands recht van toepassing is. Alle geschillen dienen te worden voorgelegd aan de daarvoor bevoegde rechter. Alle rechten worden voorbehouden. Drukfouten onder voorbehoud.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen u en GOLF4ALL en zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met GOLF4ALL in het kader van diverse aangeboden lidmaatschappen, gebruik en huur van zaken die door GOLF4ALL beschikbaar worden gesteld.

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.overmact

GOLF4ALL behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigingen. Verandering in BTW tarief wordt aan de cliënt volledig doorberekend

De aansprakelijkheid van GOLF4ALL is beperkt tot het bedrag van de uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval. Golf4All kan uitsluitend aansprakelijk gesteld worden voor directe schade en kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

Golf4ALL is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van een gebrekkige of niet-tijdige uitvoering van een onderling overeengekomen overeenkomst, noch is zij aansprakelijk voor enige andere, directe en/of indirecte schade, letsel(schade) daaronder begrepen, van de wederpartij, tenzij die schade is te wijten aan grove schuld. Gol4All kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor schade aan persoonlijke eigendommen. Bij de huur van de lockers is Golf4All geheel niet aansprakelijk voor schade aan persoonlijke eigendommen, waaronder golfset en golfbuggy, ook niet in het geval van brand en/of diefstal. De huurder van de locker is zelf verantwoordelijk voor het verzekeren van zijn eigendommen tegen o.a. brand en diefstal.

Onder Klant wordt bedoelt iedere bezoeker van GOLF4ALL, in de breedste zin van het woord. Onder cursist wordt bedoelt iedere deelnemer en Klant die aan een cursus die door GOLF4ALL wordt georganiseerd, betaald of geheel gratis.

Eénzijdige aanmeldingen via de website of email met het toesturen van de persoonsgegevens (adresgegevens en geboortedatum) voor registratie, of factuurgegevens voor de betaling gelden als definitieve reservering. Hierdoor verleent de Klant definitief een opdracht tot deelname aan een reeds georganiseerde activiteit of het organiseren van een evenement. Door de definiteive reservering is een overeenkomst tot stand gekomen en behoeft niet door GOLF4ALL aan de Klant te worden bevestigd.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u, waaronder uw persoonsgegevens. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat GOLF4ALL in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. GOLF4ALL gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • het verlenen van toegang tot onze website of applicaties;
 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
 • relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • product- en dienstontwikkeling;
 • het bepalen van strategie en beleid;
 • het interessanter maken van het internetaanbod middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw belangstellingen.
 • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Harderwold BV, haar relaties en haar medewerkers.

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • NAW-gegevens;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • (mobiel) telefoonnummer;
 • IP-adres;
 • technische browserinformatie;
 • cookie ID;
 • klik- en surfgedrag;

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging

GOLF4ALL maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt om het bezoek van de website te monitoren.
Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar beveiligde servers van 3w Media BV of van een derde partij.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);

Technische of functionele cookies

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Wij gebruiken geen technische cookies op onze website.

Analytische cookies

Daarnaast worden er op deze websitecookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes. Wij gebruiken de volgende analytische cookies: 

 • Google Analytics
 • Hotjar
 • Salesfeed
 • Zendesk

In- en uitschakelen van cookies

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulp pagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verwerken van persoonsgegevens

Indien GOLF4ALL bij de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van Klant persoonsgegevens verwerkt, zijn in aanvulling op de Algemene Voorwaarden de onderstaande voorwaarden van toepassing.

 

Artikel 1. Algemeen

De begrippen in deze Bijlage die worden gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) hebben de betekenis die daaraan in de AVG is toegekend. Bij de verwerking van persoonsgegevens kan Klant worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke, of indien Klant de persoonsgegevens ten behoeve van een derde partij verwerkt als verwerker. GOLF4ALL vervult (afhankelijk van de hoedanigheid waarin Klant de persoonsgegevens verwerkt) de rol van verwerker of subverwerker.

 

Artikel 2. Doeleinden van de verwerking

GOLF4ALL verbindt zich ertoe om onder de voorwaarden uit de Overeenkomst in opdracht van Klant persoonsgegevens te verwerken. De verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst, plus die doel- einden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.

Gelet op de aard van de Diensten, zal GOLF4ALL onder de Overeenkomst alle persoonsgegevens verwerken van alle categorieën van betrokkenen die met gebruik van de Dien- sten worden opgeslagen, dan wel die op een andere manier aan GOLF4ALL worden verstrekt om te worden verwerkt via de Diensten. Indien er bij het gebruik van de Diensten bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt, dient Klant dit vooraf aan GOLF4ALL te melden en zullen Partijen in overleg beoordelen of in dit kader aanvullende maatregelen genomen moeten worden.

GOLF4ALL heeft géén zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. GOLF4ALL neemt géén zelfstandige beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag.

Klant staat ervoor in dat hij, indien dit op grond van de AVG vereist is, vanaf 25 mei 2018 een register zal bijhouden met betrekking tot de onder de Overeenkomst uitgevoerde gegevensverwerkingen. Klant vrijwaart GOLF4ALL van alle aanspraken en claims die verband houden met het niet of niet-juist naleven van deze registerplicht.

 

Artikel 3. Verdeling verantwoordelijkheid

Partijen zullen zorg dragen voor de naleving van toepasselijke privacywet- en regelgeving. De toegestane verwerkingen zullen door GOLF4ALL worden uitgevoerd binnen een (semi) geautomatiseerde omgeving.

GOLF4ALL is uitsluitend verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder de Overeenkomst, overeenkomstig de instructies en de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van Klant.

Voor alle overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens door de Klant, verwerkingen voor doeleinden die niet door Klant aan GOLF4ALL zijn gemeld, verwerkingen door derden of voor andere doel- einden, is GOLF4ALL niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rust bij Klant. 

Klant staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de op- dracht tot verwerkingen van persoonsgegevens, niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden. Zakelijke-Klant vrijwaart GOLF4ALL voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet voldoen aan de voornoemde garantie door Klant.

Artikel 4. Verplichtingen van partijen

Ten aanzien van de onder de Overeenkomst verrichte ver- werkingen, zal GOLF4ALL zorg dragen voor de naleving van de voorwaarden die op grond van de AVG worden gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens door GOLF4ALL vanuit diens rol.

GOLF4ALL zal Klant op diens eerste verzoek binnen een redelijke termijn informeren over de door hem genomen maatregelen aangaande zijn verplichtingen onder de AVG en eventuele andere toepasselijke privacywet- en regelgeving.

GOLF4ALL zal, voor zover dat binnen haar macht ligt, bijstand verlenen aan Klant ten behoeve van het uitvoeren van een gegevensbeschermingseffect-beoordeling (ook wel een ‘Data Protection Impact Assessment’ of ‘DPIA’ genoemd). De door GOLF4ALL redelijkerwijs gemaakte of te maken kosten in verband met de voornoemde bijstand zullen door Klant worden vergoed.

De verplichtingen van GOLF4ALL die uit deze Bijlage voort- vloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van GOLF4ALL, waaronder werknemers.

Artikel 5. Doorgifte van persoonsgegevens

GOLF4ALL verwerkt persoonsgegevens in landen binnen de Europese Unie. Klant geeft GOLF4ALL daarnaast toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in landen buiten de Europese Unie, met inachtneming van de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

GOLF4ALL zal Klant op verzoek melden naar welk land of welke landen de persoonsgegevens worden doorgegeven.

Artikel 6. Inschakelen van subverwerkers

Klant geeft GOLF4ALL hierbij toestemming om, in het kader van de Overeenkomst en de in deze Bijlage bedoelde gegevensverwerking, derden (subverwerkers) in te schakelen. GOLF4ALL zal Klant op verzoek informeren over welke subverwerkers zij inschakelt.

Indien GOLF4ALL het voornemen heeft om nieuwe subverwerkers in te schakelen voor het verwerken van persoonsgegevens, dan zal GOLF4ALL de Klant hierover vooraf informeren. Klant heeft vervolgens twee weken de tijd om schriftelijk bezwaar te maken tegen het voornemen van GOLF4ALL. Indien Klant geen bezwaar maakt binnen de genoemde termijn van twee weken, dan wordt Klant geacht ermee in te stemmen.

Indien Klant binnen de voornoemde termijn bezwaar maakt tegen het voornemen van GOLF4ALL om een nieuwe der- den in te schakelen, dan zullen beide partijen zich inspannen om in goed overleg tot een redelijke oplossing te komen. In- dien partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over het voornemen van GOLF4ALL, dan is GOLF4ALL gerechtigd om de betreffende nieuwe derde in te schakelen en is Klant gerechtigd om de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de nieuwe derde ingeschakeld wordt.

Artikel 7. Beveiliging

GOLF4ALL zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van on- rechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van persoonsgegevens).

Klant beslist zelf welke persoonsgegevens door GOLF4ALL verwerkt worden en stelt enkel persoonsgegevens aan GOLF4ALL ter beschikking voor verwerking, indien Klant zich ervan heeft verzekerd dat de volgens Klant vereiste beveiligings- maatregelen zijn getroffen.

 

Artikel 8. Datalekken

In het geval van inbreuk in verband met persoonsgegevens, zal GOLF4ALL zich naar beste kunnen inspannen om Klant daar- over onverwijld, maar uiterlijk binnen 72 uur, te informeren naar aanleiding waarvan Klant beoordeelt of hij de toezicht- houdende autoriteiten en/of betrokkenen zal informeren of niet. GOLF4ALL spant zich naar beste kunnen in om volledige, correcte en accurate informatie te verstrekken.

Onder een inbreuk in verband met persoonsgegevens wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het ver- lies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.

Klant zal zorgdragen voor het voldoen aan eventuele (wettelijke) meldplichten. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal GOLF4ALL meewerken aan het informeren van de ter zake relevante autoriteiten en eventueel betrokkenen.

De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een inbreuk is geweest, alsmede (voor zover deze gegevens voorhanden zijn):

 • wat de (vermeende) oorzaak is;
 • wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is;
 • wat de (voorgestelde) oplossing is;
 • contactgegevens voor de opvolging van de melding;
 • wie geïnformeerd is (zoals betrokkene zelf en/of de toezichthouder); en
 • wat de reeds genomen maatregelen zijn

 

Artikel 9. Verzoeken van betrokkenen

Als een betrokkene een verzoek over zijn persoonsgegevens richt aan GOLF4ALL, zal GOLF4ALL het verzoek doorsturen aan Klant. GOLF4ALL mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.

GOLF4ALL zal Klant de redelijkerwijs mogelijke, noodzakelijke medewerking verlenen bij het afhandelen van het verzoek. Indien blijkt dat de Klant hulp nodig heeft van GOLF4ALL voor de uitvoering van een verzoek van een betrokkene, dan kan GOLF4ALL hiervoor kosten in rekening brengen.

 

Artikel 10. Vertrouwelijkheid

Op alle persoonsgegevens die GOLF4ALL van Klant ontvangt of zelf verzamelt bij de uitvoering van de Overeenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. GOLF4ALL zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing: voor zover Klant uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen;

 

Artikel 11. Overmacht

 • Geen van de partijen is gehouden tot nakomen van enige verplichting indien deze daartoe is verhinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan diens schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor diens rekening komt zoals stormschade, natuurrampen, belemmering door derden, belemmerende maatregelen van enige overheid, oorlog, werkstaking, brand, storingen, pandemie en ongevallen in het bedrijf van derden, alsmede tekortkomingen of overmacht van toeleveranciers of van derden van wiens diensten GOLF4AL gebruik maakt.
 • Ingeval van overmacht of andere omstandigheden van zodanige aard dat naar redelijkheid en billijkheid (verdere) nakoming van de overeenkomst niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort dan wel, indien een dergelijke opschorting tenminste onafgebroken gedurende drie maanden heeft voortgeduurd dan wel zodra vaststaat dat deze langer dan drie maanden zal duren, kan de andere partij de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een aangetekend schrijven aan de ene partij geheel of gedeeltelijk beëindigen. Dit recht tot beëindiging vervalt indien, voordat hiervan gebruik is gemaakt, de verbintenis, waarvan de nakoming door overmacht tijdelijk werd verhinderd, alsnog wordt nagekomen.
 • In geval van beëindiging van de overeenkomst wegens overmacht nemen de verplichtingen uit de overeenkomst een einde, met dien verstande dat wanneer de overeenkomst door Opdrachtnemer reeds gedeeltelijk is nagekomen, de wederpartij een evenredig gedeelte van de overeengekomen prijs aan Opdrachtnemer verschuldigd is.
 • Partijen kunnen, in geval van overmacht, geen schadevergoeding van elkaar vorderen.

 

Artikel 12. Online theorie lessen en golfregelexamen, afgenomen door GOLF4ALL

 • De examenstof en examenregels zijn conform hetgeen vastgesteld door de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie, de NGF (NGF.nl).
 • GOLF4ALL is op geen enkele manier verantwoordelijk voor fouten en/of onduidelijkheden van informatie die door de NGF of andere websites zijn afgegeven.
 • GOLF4ALL bepaalt de tijden en dagen of en wanneer een theorie golfexamen afgenomen kan gaan worden, e.e.a. in samenspraak met de NGF. Indien blijkt dat GOLF4ALL om welke reden dan ook het theorie golfregelexamen niet online kan afnemen, zal het golfregelexamen op een nader te bepalen locatie van GOLF4ALL worden afgenomen op een nader te bepalen dag en tijdstip.
 • Deelname aan cursussen van GOLF4ALL geschiedt geheel voor eigen verantwoordelijkheid. GOLF4ALL is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor welke schade(s) dan ook die hiervan eventueel het gevolg zouden kunnen zijn.
 • Het is alleen mogelijk om een schriftelijk en inhoudelijk gemotiveerd verweer tegen de uitslag van het examen in te dienen bij GOLF4ALL die op haar beurt aan de hand daarvan bepaalt of de cursist inzage krijgt in de vragen en antwoorden van het examen. Indien de cursist het oneens is met de uitslag van het examen, zal GOLF4All de NGF vragen om advies, hetgeen bindend zal zijn.
 • Het certificaat dat de cursist direct na het behalen van het examen krijgt toegestuurd per e-mail is geen officieel diploma. Het officiële diploma dient de cursist uiterlijk 4 maanden na het behalen hiervan bij GOLF4ALL af te halen. Dit officiële diploma is onbeperkt geldig.
 • Als een examenleider tijdens het examen fraude constateert of vermoedt, deelt hij dit direct aan de cursist mee. Er wordt door de examenleider gedetailleerd verslag gedaan. De cursist mag het examen afmaken. Als blijkt dat achteraf de cursist fraude of een poging daartoe heeft gepleegd zal het examen ongeldig worden verklaard. GOLF4ALL zal bij fraude altijd melding hiervan doen bij de NGF. De cursist verliest hiermee het recht om nogmaals via GOLF4ALL een golfregelexamen te gaan afnemen. Indien een cursist onrechtmatig deelneemt aan een examen, zal het examen ongeldig worden verklaard.
 • Het is niet mogelijk voor de kandidaten om mondeling het golfregelexamen af te leggen. Kandidaten kunnen niet in aanmerking komen voor een examentijdverlenging.
 • Het golfregelexamen kan via Golf4ALL worden gevolgd vanaf een leeftijd van 14 jaar en ouder.
 • Het golfregelexamen zal alleen in de Nederlandse taal worden afgenomen.
 • Het examen zal online door GOLF4ALL worden afgenomen. De exacte manier waarop dat gebeurt, zal vooraf door GOLF4ALL duidelijk met de kandidaten worden gecommuniceerd. De cursist dient de beschikking te hebben over een computer/laptop met Chrome als browser.
 • De cursist meldt zich online aan voor het examen en krijgt daarvan dezelfde dag een bevestiging per e-mail toegestuurd. Indien de cursist geen bevestiging heeft gekregen, dient de cursist uiterlijk de volgende dag contact op te nemen met GOLF4ALL. De cursist dient minimaal 45 minuten voor het afnemen van het examen online aanwezig te zijn, zodat de examinator voldoende tijd heeft om alle kandidaten persoonlijk te kunnen identificeren. Een cursist die zich niet kan legitimeren, zal niet aan het examen mogen deelnemen.
  Het is mogelijk dat kandidaten die te laat komen bij een online examen niet meer aan het examen mogen deelnemen. Het tijdstip waarop de cursist uiterlijk aanwezig moet zijn, staat vermeld in de oproep voor het examen.
 • Kandidaten zijn zelf verantwoordelijk voor het correct invoeren van hun persoonsgegevens voor het examen. De gegevens op het legitimatiebewijs moeten exact overeenkomen met de gegevens die bij de aanmelding zijn opgegeven. Als de gegevens niet overeenkomen kan GOLF4ALL het examen ongeldig verklaren.
 • De cursist mag tijdens het examen geen enkel hulpmiddel gebruiken zoals telefoon, smartwatch, tablet of andere digitale of andersoortige hulpbronnen, behoudens de computer waarop het online examen wordt afgenomen. De Cursist mag tijdens het examen geen andere tabbladen openen op de computer. Hier zal streng op worden gecontroleerd. Tijdens het examen dient de Cursist de microfoon en video aan te laten staan. De cursist dient haar eigen geluid op de computer uit te zetten.
 • Tijdens het examen is het niet toegestaan om de ruimte waarin u het examen afneemt te verlaten. Wanneer een cursist de ruimte toch verlaat, zal het examen ongeldig worden verklaard. In de ruimte mogen geen andere personen aanwezig zijn, dan alleen de examenkandidaat. Er mogen zich geen 2 examenkandidaten gelijktijdig in dezelfde ruimte bevinden.
 • GOLF4ALL bepaalt de tijden en dagen wanneer een online golfregelexamen afgenomen kan gaan worden, e.e.a. mogelijk in samenspraak met de NGF.
 • Als tijdens een online examen een storing optreedt waardoor de cursist het examen niet kan afmaken, zal de cursist zich nogmaals dienen op te geven voor een volgend online golfregelexamen. De cursist is voor welke storing dan ook volledig zelf verantwoordelijk. Eventuele kosten die hierdoor zijn veroorzaakt zullen niet worden geretourneerd door GOLF4ALL.
 • De cursist krijgt 30 multiplechoice vragen waarvan er minimaal 23 juist beantwoord dienen te worden om het golfregelexamen te kunnen behalen. De cursist krijgt hiervoor maximaal 60 minuten de tijd.
 • Indien het door omstandigheden niet mogelijk is om de Q-kaart te lopen tijdens de praktijkdag, is de cursist hiervoor zelf verantwoordelijk om de Q-kaart op een later tijdstip te gaan lopen met iemand die in het bezit is van minimaal handicap 54.
 • GOLF4ALL is gerechtigd om een cursist te weigeren nadat deze minimaal 3 keer is gezakt voor het golfregelexamen.
 • Gehele annulering van het golfregelexamen is mogelijk tot uiterlijk 3 dagen na aankoop hiervan. Het betaalde cursusgeld zal worden gerestitueerd, onder aftrek van € 10,= administratiekosten. De Cursist dient tijdig per e-mail GOLF4ALL van de annulering op de hoogte te stellen. (Indien met gebruik heeft gemaakt van de gratis golfregelexamen aanbieding, is dit geheel niet van toepassing)

 

Artikel 13. Praktijkdag en examen handicap 54, afgenomen door GOLF4ALL

 • De examenstof en examenregels zijn conform hetgeen vastgesteld door de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie, de NGF (NGF.nl).
 • GOLF4ALL is op geen enkele manier verantwoordelijk voor fouten en/of onduidelijkheden van informatie die door de NGF of andere websites zijn afgegeven.
 • GOLF4ALL bepaalt de tijden en dagen of en wanneer een praktijk golfexamen afgenomen kan gaan worden, e.e.a. in samenspraak met de NGF. Indien blijkt dat GOLF4ALL om welke reden dan ook het praktijk examen niet op de locatie van GOLF4ALL kan afnemen, zal er een andere locatie worden aangewezen binnen een straal van 50 kilometer van GOLF4ALL.
 • Deelname aan cursussen van GOLF4ALL geschiedt geheel voor eigen verantwoordelijkheid. GOLF4ALL is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor welke schade(s) dan ook die hiervan eventueel het gevolg zouden kunnen zijn.
 • Het praktijkexamen zal in principe op de voorkeur locatie van GOLF4ALL-Harderwijk worden afgenomen. GOLF4ALL heeft het recht om de voorkeur locatie van een cursist te wijzigen naar een andere locatie binnen een straal van 75 kilometer van de voorkeur locatie. Aan een verplaatsing kan door de cursist geen recht tot terugvordering van betalingen
  ontleend worden.
 • GOLF4ALL is gerechtigd om een cursist te weigeren nadat deze minimaal 3 keer is gezakt voor het praktijkexamen.
 • GOLF4ALL is geheel zelf gerechtigd om te bepalen wanneer en hoe vaak zij de inlooplessen organiseert. Een cursist mag na de 1e inlooples maximaal 4 weken lang hiervan gratis gebruik maken.
 • Bij verhindering dient een cursist de reservering voor een praktijkdag minimaal 5 dagen voorafgaand daaraan om te boeken naar een andere datum, anders vervalt het recht op deelname aan de praktijkdag.
 • Gehele annulering van de praktijkdag is mogelijk tot uiterlijk 3 dagen na aankoop hiervan. Het betaalde cursusgeld zal worden gerestitueerd, onder aftrek van € 15,= administratiekosten. De Cursist dient tijdig per e-mail GOLF4ALL van de annulering op de hoogte te stellen.

 

New mail