Algemene voorwaarden

Privacyverklaring

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Harderwold Exploitatie BV, Pluvierenweg 5, 3898 LL Zeewolde, KVK: 39081336.

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Harderwold Exploitatie BV in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. Harderwold gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • het verlenen van toegang tot onze website of applicaties;
 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
 • relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • product- en dienstontwikkeling;
 • het bepalen van strategie en beleid;
 • het interessanter maken van het internetaanbod middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw belangstellingen.
 • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Harderwold BV, haar relaties en haar medewerkers.

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • NAW-gegevens;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • (mobiel) telefoonnummer;
 • IP-adres;
 • technische browserinformatie;
 • cookie ID;
 • klik- en surfgedrag;

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging

Harderwold Exploitatie BV maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt om het bezoek van de website te monitoren.
Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar beveiligde servers van 3w Media BV of van een derde partij.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);

Technische of functionele cookies

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Wij gebruiken geen technische cookies op onze website.

Analytische cookies

Daarnaast worden er op deze websitecookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes. Wij gebruiken de volgende analytische cookies: 

 • Google Analytics
 • Hotjar
 • Salesfeed
 • Zendesk

In- en uitschakelen van cookies

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulp pagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verwerken van persoonsgegevens

 

 

Indien Harderwold Exploitatie BV bij de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van Klant persoonsgegevens verwerkt, zijn in aanvulling op de Algemene Voorwaarden de onderstaande voorwaarden van toepassing.

 

Artikel 1. Algemeen

De begrippen in deze Bijlage die worden gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) hebben de betekenis die daaraan in de AVG is toegekend. Bij de verwerking van persoonsgegevens kan Klant worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke, of indien Klant de persoonsgegevens ten behoeve van een derde partij verwerkt als verwerker. Harderwold Exploitatie BV vervult (afhankelijk van de hoedanigheid waarin Klant de persoonsgegevens verwerkt) de rol van verwerker of subverwerker.

 

Artikel 2. Doeleinden van de verwerking

Harderwold Exploitatie BV verbindt zich ertoe om onder de voorwaarden uit de Overeenkomst in opdracht van Klant persoonsgegevens te verwerken. De verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst, plus die doel- einden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.

Gelet op de aard van de Diensten, zal Harderwold Exploitatie BV onder de Overeenkomst alle persoonsgegevens verwerken van alle categorieën van betrokkenen die met gebruik van de Dien- sten worden opgeslagen, dan wel die op een andere manier aan Harderwold Exploitatie BV worden verstrekt om te worden verwerkt via de Diensten. Indien er bij het gebruik van de Diensten bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt, dient Klant dit vooraf aan Harderwold Exploitatie BV te melden en zullen Partijen in overleg beoordelen of in dit kader aanvullende maatregelen genomen moeten worden.

Harderwold Exploitatie BV heeft géén zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Harderwold Exploitatie BV neemt géén zelfstandige beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag.

Klant staat ervoor in dat hij, indien dit op grond van de AVG vereist is, vanaf 25 mei 2018 een register zal bijhouden met betrekking tot de onder de Overeenkomst uitgevoerde gege- vensverwerkingen. Klant vrijwaart Harderwold Exploitatie BV van alle aanspraken en claims die verband houden met het niet of niet-juist naleven van deze registerplicht.

 

Artikel 3. Verdeling verantwoordelijkheid

Partijen zullen zorg dragen voor de naleving van toepasselijke privacywet- en regelgeving. De toegestane verwerkingen zullen door Harderwold Exploitatie BV worden uitgevoerd binnen een (semi-

)geautomatiseerde omgeving.

Harderwold Exploitatie BV is uitsluitend verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder de Overeenkomst, overeenkomstig de instructies en de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van Klant.

Voor alle overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens door de Klant, ver- werkingen voor doeleinden die niet door Klant aan Harderwold Exploitatie BV zijn gemeld, verwerkingen door derden of voor andere doel- einden, is Harderwold Exploitatie BV niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rust bij Klant.

Klant staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de op- dracht tot verwerkingen van persoonsgegevens, niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden. Zakelijke-Klant vrijwaart Harderwold Exploitatie BV voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet voldoen aan de voornoemde garantie door Klant.

Artikel 4. Verplichtingen van partijen

Ten aanzien van de onder de Overeenkomst verrichte ver- werkingen, zal Harderwold Exploitatie BV zorg dragen voor de naleving van de voorwaarden die op grond van de AVG worden gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens door Harderwold Exploitatie BV vanuit diens rol.

Harderwold Exploitatie BV zal Klant op diens eerste verzoek binnen een redelijke termijn informeren over de door hem genomen maatregelen aangaande zijn verplichtingen onder de AVG en eventuele andere toepasselijke privacywet- en regelgeving.

Harderwold Exploitatie BV zal, voor zover dat binnen haar macht ligt, bijstand verlenen aan Klant ten behoeve van het uitvoeren van een gegevensbeschermingseffect-beoordeling (ook wel een ‘Data Protection Impact Assessment’ of ‘DPIA’ genoemd). De door Harderwold Exploitatie BV redelijkerwijs gemaakte of te maken kosten in verband met de voornoemde bijstand zullen door Klant wor- den vergoed.

De verplichtingen van Harderwold Exploitatie BV die uit deze Bijlage voort- vloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Harderwold Exploitatie BV, waaronder werknemers.

 

Artikel 5. Doorgifte van persoonsgegevens

Harderwold Exploitatie BV verwerkt persoonsgegevens in landen binnen de Europese Unie. Klant geeft Harderwold Exploitatie BV daarnaast toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in landen buiten de Europese Unie, met inachtneming van de daarvoor gel- dende wet- en regelgeving.

Harderwold Exploitatie BV zal Klant op verzoek melden naar welk land of welke landen de persoonsgegevens worden doorgegeven.

 

Artikel 6. Inschakelen van subverwerkers

Klant geeft Harderwold Exploitatie BV hierbij toestemming om, in het kader van de Overeenkomst en de in deze Bijlage bedoelde gegevensverwerking, derden (subverwerkers) in te schakelen. Harderwold Exploitatie BV zal Klant op verzoek informeren over welke subverwerkers zij inschakelt.

Indien Harderwold Exploitatie BV het voornemen heeft om nieuwe subverwerkers in te schakelen voor het verwerken van persoonsgegevens, dan zal Harderwold Exploitatie BV de Klant hierover vooraf informeren. Klant heeft vervolgens twee weken de tijd om schriftelijk bezwaar te maken tegen het voornemen van Harderwold Exploitatie BV. Indien Klant geen bezwaar maakt binnen de genoemde termijn van twee weken, dan wordt Klant geacht ermee in te stemmen.

Indien Klant binnen de voornoemde termijn bezwaar maakt tegen het voornemen van Harderwold Exploitatie BV om een nieuwe der- den in te schakelen, dan zullen beide partijen zich inspannen om in goed overleg tot een redelijke oplossing te komen. In- dien partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over het voornemen van Harderwold Exploitatie BV, dan is Harderwold Exploitatie BV gerechtigd om de betreffende nieuwe derde in te schakelen en is Klant gerechtigd om de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de nieuwe derde ingeschakeld wordt.

Artikel 7. Beveiliging

Harderwold Exploitatie BV zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van on- rechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van persoonsgegevens).

Klant beslist zelf welke persoonsgegevens door Harderwold Exploitatie BV verwerkt worden en stelt enkel persoonsgegevens aan Harderwold Exploitatie BV ter beschikking voor verwerking, indien Klant zich ervan heeft verzekerd dat de volgens Klant vereiste beveiligings- maatregelen zijn getroffen.

 

Artikel 8. Datalekken

In het geval van inbreuk in verband met persoonsgegevens, zal Harderwold Exploitatie BV zich naar beste kunnen inspannen om Klant daar- over onverwijld, maar uiterlijk binnen 72 uur, te informeren naar aanleiding waarvan Klant beoordeelt of hij de toezicht- houdende autoriteiten en/of betrokkenen zal informeren of niet. Harderwold Exploitatie BV spant zich naar beste kunnen in om volledige, correcte en accurate informatie te verstrekken.

Onder een inbreuk in verband met persoonsgegevens wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het ver- lies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.

Klant zal zorgdragen voor het voldoen aan eventuele (wettelijke) meldplichten. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal Harderwold Exploitatie BV meewerken aan het informeren van de ter zake relevante autoriteiten en eventueel betrokkenen.

De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een inbreuk is geweest, alsmede (voor zover deze gegevens voorhanden zijn):

 wat de (vermeende) oorzaak is;

 wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is;

 wat de (voorgestelde) oplossing is;

 contactgegevens voor de opvolging van de melding;

 wie geïnformeerd is (zoals betrokkene zelf en/of de toezichthouder); en

 wat de reeds genomen maatregelen zijn.

 

Artikel 9. Verzoeken van betrokkenen

Als een betrokkene een verzoek over zijn persoonsgegevens richt aan Harderwold Exploitatie BV, zal Harderwold Exploitatie BV het verzoek doorsturen aan Klant. Harderwold Exploitatie BV mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.

Harderwold Exploitatie BV zal Klant de redelijkerwijs mogelijke, noodzakelijke medewerking verlenen bij het afhandelen van het verzoek. Indien blijkt dat de Klant hulp nodig heeft van Harderwold Exploitatie BV voor de uitvoering van een verzoek van een betrokkene, dan kan Harderwold Exploitatie BV hiervoor kosten in rekening brengen.

 

Artikel 10. Vertrouwelijkheid

Op alle persoonsgegevens die Harderwold Exploitatie BV van Klant ontvangt of zelf verzamelt bij de uitvoering van de Overeenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Harderwold Exploitatie BV zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing: voor zover Klant uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen;